GRS Danışmanlığı

 

Küresel Geri Dönüşüm Standardı (GRS), isminden de anlaşılacağı üzere geri dönüştürülmüş ürünleri kapsayan bir standarttır. Bu standart, geri dönüştürülmüş ürünler kullanan veya bu ürünlerin ticareti yapan firmaları ilgilendirmektedir. Yeni ürünlerin, geri dönüştürülmüş ürünler; cam, kağıt, plastik vb. gibi malzemelerin en az %20 oranında kulanılması suretiyle üretimi, standardın kapsama alanı içerisine girmektedir. Bugün, bu alanlarda faaliyet gösteren birçok firma GRS danışmanlığı alarak bu sertifikaya sahip olmak istemektedir. Zira standart, malzeme ve üretim prosesleri dışında, iş güvenliği, işçi sağlığı, atık yönetimi ve çevre gibi birçok konuyu da içine almaktadır.
GRS’nin ilk ortaya çıkışı 2008 yılında gerçekleşmiştir. Control Union Certifications (CU) tarafından geliştirilen bu standartın yönetimi ve mülkiyeti daha sonra 2011 yılında Textile Exchange’e devredilmiştir. 2014 yılında 3.0 versiyonu ve son olarak 2017 yılında 4.0 versiyonu yayınlanan GRS, son yıllarda çok fazla ilgi gören ve gerekliliği anlaşılan bir standart olmaya başlamıştır. Bu bakımdan, GRS danışmanlığı ve eğitim hizmetleri de bu sertifikaya sahip olmak isteyen firmalar açısından önemli hale gelmiştir.

Textile Exchange Nedir?

Textile Exchange, 1.7 trilyon dolarlık bir sektörün yarattığı olumsuz çevresel ve sosyal sonuçları en aza indirgemek ve hatta tersine çevirmenin en iyi yolunu bulmak için tekstil tedarik zincirinin tüm sektörleriyle yakından çalışan küresel kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

GRS’nin Hedefleri Nelerdir?

GRS´nin temelde amacı, geri dönüştürülmüş malzemelerin ürünlerde kullanımını artırmak ve üretiminden kaynaklanan zararı azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki önemli noktalara dikkat edilmektedir:
•    Geri dönüşümlü ürün tanımının çoklu uygulamalar arasına yayılması.
•    Geri dönüşümlü girdi malzemelerinin izlenmesi ve takibi.
•    Sektördeki güncel bilgilerin ve gelişmelerin müşterilere (hem marka hem de tüketici) iletilmesi.
•    Üretim proseslerinin insan ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması.
•    Nihai üründeki malzemelerin gerçekten geri dönüştürülebilir ve daha fazla sürdürülebilir şekilde işlendiğine dair bir güvencenin sağlanması.
•    Geri dönüşümlü malzemelerin kullanımında ve kalite konularıyla ilgili inovasyonun teşvik edilmesi.

GRS Danışmanlığı Nedir ve Neden Önemlidir?

GRS sertifikasyonu; sürdürülebilirlik, çevre, enerji tasarrufu, enerjinin etkin kullanımı, maliyetlerin düşürülmesi gibi konuların oldukça önemli bir hale geldiği ve bu konuların artık küresel olarak tartışılmaya başlandığı günümüzde oldukça gerekli bir süreçtir. Bunun yanında GRS, kapsadığı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü artırması adına mutlaka sahip olunması gereken bir sertifikadır. Bu sertifikayı almak için izlenen yolda profesyonel bir iş ortağı edinmek adına GRS danışmanlığı da önem kazanmaktadır. Zira GRS danışmanlığı veren firmalar, GRS ile ilgili bütün süreçlere hakim olmakta ve bu sertifikaya sahip olmak isteyen firmaların doğru bir strateji izlemesini sağlamaktadır. GRS danışmanlığı olmadan bu sertifikasyon sürecine dahil olmak isteyen firmaların hem zaman hem de maliyet açısından ciddi zararlara uğraması söz konusudur.

GRS Danışmanlığı İle GRS Sertifikası Nasıl Alınır?

GRS danışmanlığı alınarak bu sertifikayı vermeye yetkisi olan bir kuruma başvuru yapıldıktan sonra bir dizi işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu adımlar, GRS danışmanlığı ve sertifikasyon hizmeti veren firmalara bağlı olarak değişebilmekle beraber ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir:

•    Başvuru, sözleşme, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
•    GRS ile ilgili firma bünyesinde ilk kontrol ve sertifika denetlemelerine hazırlık; ilk denetlemeden önce başvuru sahibi firmaya şu belgeler gönderilmektedir:
1.    GRS Standardı hakkında bilgilendirme yazısı.
2.    Standart / Manuel ve uygulama kılavuzu.
3.    Süreç ile ilgili diğer dokümanlar:

•    Denetim kontrol listeleri, tedarikçilerin ve taşeronların listesini içeren denetim raporu.
•    GRS danışmanlığı alarak sertifika başvurusu yapan firma, bu belgeleri tamamen ya da kısmen doldurmakta ve işletme lisansları, politikalar ve prosedürler, tedarikçi sertifikaları vb. gibi evrakları sertifikayı verecek kuruma beyan etmek üzere hazır hale getirmektedir.
•    Daha sonra başvuru sahibi firma bünyesinde denetim gerçekleştirilmektedir. Bu denetim planı da yine GRS danışmanlığı ve sertifikasyon hizmeti sağlayan kurumlara bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel anlamda şu adımlar takip edilmektedir:

1.    Açılış toplantısı.
2.    Denetimin yapılması.
3.    Denetim raporu ve bulguların hazırlanması.
4.    Kapanış toplantısı.

•    Denetimin tamamlanmasının ardından, bulguları ayrıntılandıran bir rapor hazırlanmaktadır. Uygunsuzlukların veya (varsa) bulguların kapatılması durumunda başvuru sahibi firmaya sertifika verilmektedir.

GRS Danışmanlığı Almanın Firmalara Sağladığı Yararlar

GRS sertifikası almak için yukarıdaki adımlarda da görüldüğü üzere birçok önemli detay yer almaktadır. Bu adımların neler olduğu ve süreç içerisinde meydana gelecek olumlu ve olumsuz gelişmelerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında başvuru sahibi firmanın bilgi sahibi olabilmesi çok zordur. Bu nedenle, GRS sertifikasyon sürecini GRS danışmanlığı ile izleyip tamamlamak her zaman önerilen bir stratejidir. Öte yandan, bu sertifika firmalara verildikten sonra yıllık olarak yeniden denetlemeler gerçekleştirilmektedir. Eğer bu süreçte GRS danışmanlığı sağlayan bir iş ortağı ile anlaşma sağlanırsa, GRS sertifikası ilk alındıktan sonraki süreçler de yine kolay bir şekilde atlatılmaktadır. Bu bağlamda, GRS’nin firma bünyesinde gerektirdiği bütün koşullar en kısa sürede sağlanabilmekte ve firma çalışanları üzerinde bir farkındalık yaratılması mümkün olabilmektedir. GRS danışmanlığı veren kurum, büyük oranda bu alanlarda farklı konularda da danışmanlık hizmeti sağlayabildiği için ilerleyen süreçlerde de yine farklı iş ortaklıkları da kurulabilecektir.